Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 15:45

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα – catering services for other enterprises or other institutions (CPV 55523000-2).

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 4866/10-12-2015, 65/17-07-2015 και 883/15-2-2016 εγγράφων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και Ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία άρχεται από τη Παρασκευή 11-3-2016, να αποστείλουν στην υπηρεσία μας προτάσεις-σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παραπάνω είδους σε έντυπη και μαγνητική μορφή. Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό, προς εξέταση.
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς