Γενικό Νοσοκομειο Κεφαλληνίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απόφαση Διοικητή

Ο Διοικητής του ΓΝ Κεφαλληνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου».
 2. Την Απόφαση ΦΓ8/55081/2020 - ΦΕΚ 4938/Β/9-11-2020 «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ A' 62/17-04-2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ 3093/17.06.2022 τεύχος Β'):

Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

 1. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.36804/2022 - ΦΕΚ 3448/Β/4-7-2022

«Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού»

 1. Την αρ. Πρωτοκόλλου 5706/29-01-2024 Διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αρ. οικ.36804/04.07.2022 (Β' 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
 1. Την υπ΄αρ. ΓΓΑΔΔΤ 743/22 (Β΄6918) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του Ν. 4795/2021 (Α΄62), καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.»
 2. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ως οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.
 3. Την αριθμ 15/2024 θέμα 14ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε) σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος
 4. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί μέχρι στιγμής στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος.

 

Αποφασίζει

Την σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και την ένταξή της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

 

Άρθρο 1

Σύσταση – Επίπεδο λειτουργίας – Δομή – Οργανωτική διάρθρωση

Συστήνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται στο Διοικητή του Φορέα και εποπτεύεται από την Κεντρική Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Δ.Υ.Π.Ε., καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Υ.Π.Ε.

 

 

Άρθρο 2

Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

 1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (όπως ορίζει το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021):

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας ασκεί τις παρακάτωαρμοδιότητες (όπως ορίζει το Άρθρο 10– Ν.4795/2021):

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τονεπικεφαλής του φορέα,

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη τωνστρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώςκαι διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπήτους στο μέλλον,

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς καιτις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

 

Άρθρο 3 Στελέχωση

Η Μ.Ε.Ε. του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.8 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06- 2022).

 

Ο Κοινός Διοικητής ΓΝ Κεφαλληνίας & ΓΝ Ληξουρίου «Μανζαβινάτειο»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς