Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 16:07

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

  1. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έως εξαντλήσεως του ποσού και παράταση μέχρι την ολοκλήρωση ενταγμένου σε Πρόγραμμα Προμηθειών διαγωνισμού με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής.

 

  1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5-1-2016

Τρίτη

12:00μ.μ.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης.

 

  1. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μέρος Α΄ : Γενικοί όροι

Μέρος Β΄: Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου (τεχνικές προδιαγραφές)

Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα II: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Παράρτημα ΙII: Σχέδιο σύμβασης

 

 

  Η Διοικητική-Οικονομική Διευθύντρια                           Ο Διοικητής

 

 

 

             Μαριάννα Σαφή           

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς