Γενικό Νοσοκομειο Κεφαλληνίας

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε (6) τμήματα που καλύπτουν όλους τους Τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας, καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα.

  1. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από :

Α. Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από το νοσηλευτικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από το νοσηλευτικό τομέα.

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς