ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, λόγω

έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε εφαρμογή του Ν.5015/2023 και των αρ.Γ4β/οικ. 28906/19.5.2023

(Β΄3415) και 1707/12.06.2023 Υπουργικών Αποφάσεων».

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της

6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο

υπάλληλο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μετακίνηση στους Φορείς μας που αναφέρονται στον

αναρτημένο πίνακα με τις εγκεκριμένες θέσεις.

Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και έως

30-09-2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 (Α΄20), για την κάλυψη

ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τις εγκεκριμένες θέσεις της 6ης Υ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται

στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι, από κοινοποιήσεως της παρούσης,

εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους, με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης,

κινητό τηλέφωνο και e-mail), η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την

6η Υγειονομική Περιφέρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@dypede.gr και κοινοποίηση στο

metakiniseis@dypede.gr.

Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής και καταχωρείται σε πίνακα με

σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται: α)

προτιμώμενες δομές υγείας, στις οποίες αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. β)

προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., στην οποία υπάγεται

ο φορέας υποδοχής, δηλώνοντας από μία (1) έως τρεις (3) θέσεις.

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες

του φορέα προέλευσης.

Για τη διαπίστωση των υπηρεσιακών αναγκών, ζητούνται εγγράφως οι απόψεις του φορέα προέλευσης από

τον Διοικητή της Υ.ΠΕ που θα εκδώσει τη σχετική απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δεν

πραγματοποιείται η μετακίνηση και εξετάζεται η μετακίνηση του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας

ενδιαφερόμενου.

Η διάρκεια της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα

(1) μήνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν (1)

μήνα, όταν δεν έχουν υποβάλλει αίτηση άλλοι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών

του συγκεκριμένου φορέα ή αυτοί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη μετακίνηση

ή δε δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορά προέλευσης.

Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου

του ν. 5015/2023 (Α΄ 20) έως τις 30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής

Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων

διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής

απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.

Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να μετακινείται επικουρικό νοσηλευτικό και

λοιπό προσωπικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 (Α΄20), υπό την

προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας μετακίνησης

μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Σε περίπτωση μετακίνησής τους και μετά την ολοκλήρωση του ενός (1) μηνός, η μετακίνηση δεν

ανανεώνεται, αν έχει εντωμεταξύ εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη της αντίστοιχης υπηρεσιακής

ανάγκης, υποψήφιος που ανήκει στο μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικό ή λοιπό

προσωπικό αντίστοιχα.

Το νοσηλευτικό και λοιπό επικουρικό προσωπικό που υποβάλλουν αίτηση για μετακίνηση, καταχωρούνται

σε διαφορετικό πίνακα ανά θέση με σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα μας το υπόδειγμα της αίτησης για τη

μετακίνηση καθώς και τον πίνακα με τις εγκεκριμένες θέσεις.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον

Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δύνανται να μετακινηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα

και έως 30-09-2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄20), για την

κάλυψη ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή

άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τις εγκεκριμένες θέσεις της 6ης Υ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται

στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα, οι ιατροί, από κοινοποίηση της παρούσης,

εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, με

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο και e-mail),

η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την 6η Υγειονομική

Περιφέρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@dypede.gr, με κοινοποίηση στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: metakiniseis@dypede.gr, στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του και καταχωρείται σε πίνακα με σειρά

προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται: α)

προτιμώμενες δομές υγείας, στις οποίες αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον αναρτημένο

πίνακα. β) προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

Κάθε ιατρός δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας μία

έως τρεις εκ των εγκεκριμένων θέσεων της οικείας ειδικότητας σε διαφορετικούς

φορείς της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Για την επιλογή των ιατρών που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές

ανάγκες του φορέα προέλευσης.

Οι ιατροί μπορούν να μετακινούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ. με απόφαση του Διοικητή της ή με

κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., όταν η μετακίνηση γίνεται σε φορέα άλλης

Δ.Υ.ΠΕ.

Για τη διαπίστωση των υπηρεσιακών αναγκών, ζητούνται εγγράφως οι απόψεις του φορέα

προέλευσης από τον Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. που θα εκδώσει ή θα συνυπογράψει τη σχετική

απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δεν πραγματοποιείται η μετακίνηση και εξετάζεται η

μετακίνηση του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας ιατρού.

Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν (1) μήνα, όταν δεν έχουν εκδηλώσει

ενδιαφέρον άλλοι ιατροί της ίδιας ειδικότητας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στη

συγκεκριμένη δομή ή οι ιατροί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη

μετακίνηση ή δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορέα προέλευσης.

Για την ανανέωση της διάρκειας της μετακίνησης αποφασίζει το όργανο που έχει ή τα όργανα που

έχουν εκδώσει την απόφαση μετακίνησης.

Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίοι μετακινούνται κατ’ εφαρμογή

του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄ 20) από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις

30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.),

λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων

(1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Στους ανωτέρω ιατρούς δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α`

118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία

της ίδιας ή άλλης Υ.ΠΕ..

Η αναφερόμενη αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση

εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από

τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση δεν προσμετράτε στο ανώτατο όριο αποδοχών που

προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45

του ν. 3205/2003 (Α` 297).

Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται

αναλογικά.

Οι επικουρικοί ιατροί δύνανται επίσης να μετακινούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού του ν.

5015/2023 (Α΄20), αν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας

μετακίνησης ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Οι επικουρικοί ιατροί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μετακίνηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού

του ν. 5015/2023 (Α΄20) με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, με

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, ειδικότητα, κινητό τηλέφωνο και e-mail),

η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την 6η Υγειονομική

Περιφέρεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@dypede.gr, με κοινοποίηση στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: metakiniseis@dypede.gr, στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του και καταχωρούνται σε διαφορετικό πίνακα με

σειρά προτεραιότητας.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και

στον Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ Σταύρο Παποράκη για την δωρεά ενός υπερσύγχρονου Χειρουργικού Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου οίκου LEICA, μοντέλου Μ822 F20, με ασύρματο ποδοδιακόπτη 12 λειτουργιών και S/N:140323001, αξίας 55.000,00€  άνευ Φ.Π.Α. , για την ενίσχυση του Οφθαλμολογικού τμήματος του Νοσοκομείου .

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε εις μνήμην της συζύγου του δωρητή αείμνηστης Στεφανίας Βεργωτή.

  Την Τρίτη 18 Απρίλιου εγκαινιάστηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας καθώς και το νέο Τμήμα Αποστείρωσης, τα οποία αποτελούν δωρεά του κληροδοτήματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κας Μίνας Γκάγκα και του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη.

Τετάρτη, 05 Απριλίου 2023 14:33

Άσκηση ετοιμότητας ΑΙΝΟΣ

Στις 05-04-2023 στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας για πυρκαγιά και σεισμό υπό την εποπτεία του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ και της 6ης ΥΠΕ . Την άσκηση παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, Νικόλαος Παπαευσταθίου. Στην εν λόγω άσκηση συνέδραμαν η ΕΛ.ΑΣ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλονιάς, και το ΕΚΑΒ.

Επανεξελέγη στο Διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτών Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης/Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεφρολογικής Φροντίδας (EDTNA/ERCA) η υπεύθυνη της Μονάδας τεχνητού Νεφρού του ΓΝ Κεφαλλήνιας κ Αναστασία Λιοσατου και συμμετείχε στις εργασίες του Διοικητικού συμβουλίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας . Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το νοσοκομείο μας η συμμετοχή της κ Λιοσατου στο υψηλότερο Πανευρωπαϊκό αποφασιστικό όργανο στον τομέα της.

Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023 11:43

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Την Παρασκευή στις 3 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας, στο κέντρο εκδηλώσεων « Mythos + Estiasis» στα Τραυλιάτα.

Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό συναντήθηκε για πρώτη φορά σε ένα χώρο αντάξιο της προσφοράς και της υπηρεσίας του, για να γιορτάσει τη νέα χρονιά μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια περιορισμών λόγω Covid-19.

Εκεί παρευρέθηκε, εκτός από το προσωπικό του Νοσοκομείου, ο Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής  Καππάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταύρος Τραυλός, η Αντιδήμαρχος Λειβαθούς κ. Κρυσταλλία Μιχαλάτου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και  Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, κ. Ιωάννης Φισφής, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Λυκούδης.

   Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πλούσιο μπουφέ και μουσική.

Πέντε νέα υπερσύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας στην βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε με πόρους του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων και μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A /Greece-Italy 2014-2020,στο οποίο το Γ.Ν.Κ. συμμετέχει ως εταίρος στο ενταγμένο έργο με τίτλο Cooperation for health ( COOFHEA).

Δ  Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Το ΓΝ Κεφαλληνίας ενημερώνει τους πολίτες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ότι στο νοσοκομείο μας ανέλαβε καθήκοντα νέα επιμελήτρια πνευμονολόγος. Πλέον το νοσοκομείο διαθέτει δυο μόνιμους ιατρούς πνευμονολόγους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κρίσεις των ιατρών που είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην πρόσφατη προκήρυξη και αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου σε ιατρικό προσωπικό.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις 13 θέσεις  μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο αναμένεται και αυτό τους επόμενους μήνες να αναλάβει καθήκοντα.

 

Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την προσθήκη 2 θέσεων ιατρικού προσωπικού ψυχιατρικής ειδικότητας. Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν 3 συνολικά θέσεις ιατρών ψυχιάτρων στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Οι δύο θέσεις που δημιουργήθηκαν θα προκηρυχθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας επισκέφθηκε χθες, 2 Αυγούστου, λίγο μετά τις 10:30, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

  Τον Πρωθυπουργό, που συνοδευόταν από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Βουλευτή Κεφαλονιάς-Ιθάκης κ. Παναγή Καππάτο, τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Ιωάννη Καρβέλη, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Δημήτρης Μαρτίνης, o Αντιπρόεδρος κ. Αυγερινός Θανάσης και η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου-Μαντζαβινάτειο κ. Ζωή Μοσχονά.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 14:14

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι ιατροί των ειδικοτήτων Καρδιολογίας (1), Γυναικολογίας (1), Παθολογίας (1), Ακτινολογίας (2), Αναισθησιολογίας (1) που επιθυμούν μετακίνηση για ένα μήνα, τη χρονική περίοδο από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022 στο ΓΝ Κεφαλληνίας, θα λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 1.500 € τον μήνα, η οποία θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Επίσης, θα καλύπτονται οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 14:31

ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας θέλει να ευχαριστήσει δημόσια το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ για την δωρεά προς το ΓΝ Κεφ/νίας  πλήρους Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γαστρεντερολογικού εξωτερικού Ιατρείου με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα  αξίας 200.000 περίπου.

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς