Γενικό Νοσοκομειο Κεφαλληνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Ως συστήµατα βιντεοεπιτήρησης, στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, ορίζονται τα συστήµατα, που είναι µόνιµα εγκατεστημένα σε ένα χώρο, λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήµατος εικόνας ή/και ήχου από τον χώρο αυτό, προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών προβολής ή/και μηχανημάτων καταγραφής. Η µετάδοση της εικόνας µπορεί να γίνεται µε απευθείας σύνδεση της κάµερας στην οθόνη προβολής ή/και στο µηχάνηµα καταγραφής ή µέσω εσωτερικού δικτύου ή µέσω διαδικτύου για περιορισμένο, όμως, αριθμό νοµιµοποιούµενων, προς τούτο αποδεκτών[1].

Η παρούσα Πολιτική για τη λειτουργία του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, καλούμενη στο εξής Πολιτική, που τηρεί το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας «Άγιος Γεράσιμος» (εφεξής: Νοσοκομείο), περιγράφει το σύστημα, καθώς και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει το Νοσοκομείο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ). Η λειτουργία του συστήματος αποσκοπεί στην προστασία προσώπων και αγαθών του Νοσοκομείου. Η λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου δεν περιλαμβάνει δυνατότητα ηχογράφησης.

Επισημαίνεται ότι η Πολιτική δεν περιλαμβάνει: 

 • λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, ακρόαση, σεμινάριο, κοινωνική εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας του Δήμου με τον Τύπο και το κοινό,
 • λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.

 

Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας ΔΠΧ

Το Νοσοκομείο στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, που τηρεί, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική, διατίθεται από το Νοσοκομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Η Πολιτική αποσκοπεί στην εναρμονισμένη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τον Ν. 4624/2019 και την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Το Νοσοκομείο διαμόρφωσε την Πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθούν να είναι απολύτως απαραίτητα και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών του Νοσοκομείου δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα. 


Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι

Κάμερες έχουν τοποθετηθεί στις δύο (2) πίσω εισόδους του Νοσοκομείου:

 • Η μία κάμερα καταγράφει την είσοδο, τους ανελκυστήρες και την είσοδο προς το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο υπόλοιπο κτήριο.
 • Η δεύτερη κάμερα καταγράφει την είσοδο από τον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου και την είσοδο του κεντρικού διάδρομου αποθηκών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα σημεία ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες που να στοχεύουν σε δημόσιους δρόμους και πεζοδρόμια πέραν αυτών που αποκλειστικά εστιάζουν στις εισόδους/εξόδους του κτιρίου και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο ή γειτονικά κτίρια.


Σκοπός βιντεοεπιτήρησης-Επεξεργασία ΔΠΧ

Η πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, μέσω καμερών, του Νοσοκομείου με έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Σουηδίας 17, 28100. Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων του, το Νοσοκομείο έχει τοποθετήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους παραπάνω χώρους.

Τα σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα (μέρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου, εργαζόμενοι συνεργαζόμενων προμηθευτών, εργαζόμενοι γραφείων τελετών), οι οποίοι διέρχονται από τους ανωτέρω χώρους.

Το Νοσοκομείο χρησιμοποιεί τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των εγκαταστάσεών του και του προσωπικού. Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν του παραπάνω. Τα ΔΠΧ, που συλλέγονται μέσω του συστήματος, δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.


Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας

Όπως αναφέρθηκε, το Νοσοκομείο προβαίνει στην επεξεργασία ΔΠΧ, μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, και, ως εκ τούτου, λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4, στοιχ. 7 ΓΚΠΔ. Συνεπώς, υπέχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ΓΚΠΔ, το Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – όπως η Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών»).

Ειδικότερα, τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των υποκειμένων (ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας με μνεία του νόμου και των στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου, δημοσιοποίηση της Πολιτικής, κλπ.), πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά και δεδομένα βιντεοεπιτήρησης

Η συλλογή του υλικού γίνεται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και αποθηκεύεται σε καταγραφικό NVR DS-7616NI-I2. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνει δύο σταθερές κάμερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες δικτυακά με το χώρο του θυρωρείου, οπού υπάρχει συνεχής παρακολούθηση μέσω οθόνης (monitor) από τους εργαζόμενους της εκάστοτε βάρδιας. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Οι κάμερες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν για τον έλεγχο/παρακολούθηση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Οι πράξεις επεξεργασίας (συλλογή, πρόσβαση στο συλλεγόμενο υλικό, αποθήκευση, εξαγωγή και διαβίβαση αρχείων εφόσον απαιτηθεί) υλοποιούνται, κατ’ εντολή του Νοσοκομείου, δια των αρμοδίων προς τούτο υπαλλήλων, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου είναι στατικό. Οι συσκευές βιντεοεπιτήρησης (κάμερες) είναι όλες σταθερές και έχουν την δυνατότητα μεγέθυνσης της εικόνας (zoom in), σε συγκεκριμένη περίπτωση, με όποια τέτοια πράξη να γίνεται για λόγους ασφαλείας. Το Νοσοκομείο δεν χρησιμοποιεί τεχνολογία υψηλού επιπέδου ή ευφυή τεχνολογία βιντεοεπιτήρησης.


Πρόσβαση στο υλικό βιντεοεπιτήρησης

Η πρόσβαση στο συλλεγόμενο υλικό γίνεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο, προς τούτο, προσωπικό. Το Νοσοκομείο ορίζει το σκοπό και την έκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης των προσώπων αυτών. Ειδικότερα προσδιορίζει ποιος δικαιούται να παρακολουθεί το υλικό που συλλέγεται σε πραγματικό ή μη χρόνο, να αντιγράφει, να διαγράφει ή να επεξεργάζεται το υλικό που συλλέγεται.

Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο έχει παραχωρήσει πρόσβαση:

 1. Στον υπεύθυνο και αναπληρωτή διαχειριστή του συστήματος
 • για την επεξεργασία του υλικού (διαγραφή, διαβίβαση κλπ)
 • για την χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης
 • για οποιαδήποτε χορήγηση, τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης
 1. Στα πρόσωπα, τα οποία δυνάμει των αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης:
 • για την παρακολούθηση του υλικού

Το Νοσοκομείο παρέχει πρόσβαση στο υλικό σε επτά (7) εργαζόμενους, οι οποίοι παρακολουθούν  το υλικό, μέσω εγκατεστημένων οθονών (monitor), που βρίσκεται εντός του θυρωρείου.

Όλες οι διαβιβάσεις και κοινοποιήσεις τεκμηριώνονται και υπόκεινται σε αυστηρή εκτίμηση της ανάγκης διαβίβασης και του συμβατού του λόγου διαβίβασης με τον αρχικό σκοπό ασφαλείας της επεξεργασίας. Το Νοσοκομείο διατηρεί μητρώο διαβιβάσεων, το οποίο είναι προσιτό κατά την διενέργεια ελέγχου.

Δεν παρέχεται πρόσβαση στο υλικό που συλλέγεται στα διοικητικά όργανα του Νοσοκομείου, παρά μόνο στο πλαίσιο πειθαρχικών διαδικασιών οι οποίες έχουν κινηθεί άμεσα λόγω συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, οι αναγνωρισμένες δικαστικές Αρχές, οι οργανισμοί της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και υπηρεσίες ασφαλείας άλλων ευρωπαϊκών οργάνων ή σχετικών διεθνών οργανισμών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, εφόσον αυτό απαιτείται, για τη διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων.


Διάρκεια διατήρησης ΔΠΧ

Το υλικό που συλλέγεται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης διατηρείται έως δεκαπέντε (15) μέρες. Στη συνέχεια, το παλαιότερο αρχείο διαγράφεται αυτόματα, πλην συνδρομής εξαιρέσεων. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό βιντεοσκοπικό υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέρα από τις συνήθεις περιόδους διατήρησης, εφόσον το απαιτεί η περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος. Η διατήρηση τεκμηριώνεται αυστηρά και η ανάγκη διατήρησης επανεξετάζεται τακτικά.

Ειδικότερα, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε χωριστό αρχείο μέχρι και 45 ημέρες αν υπάρχει σοβαρός λόγος προς τούτο (υπόνοια αξιόποινης πράξης). Αν το συμβάν αφορά αξιόποινη πράξη και ασκηθούν διώξεις, η τήρηση των εικόνων μπορεί να παραταθεί έως τους 3 μήνες.


Μέτρα Προστασίας ΔΠΧ

Τα σύστημα βιντεοεπιτήρησης συμβάλλει στην ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, την προστασία του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στους βιντεοεπιτηρούμενους χώρους. Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό, όπως η παρακολούθηση της εργασίας των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού ή ο έλεγχος των παρουσιών.

Ωστόσο, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο ή ως αποδεικτικό μέσο στο πλαίσιο εσωτερικών ερευνών ή πειθαρχικών διαδικασιών, αποκλειστικά για λόγους διερεύνησης συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, ή, κατ' εξαίρεση, στο πλαίσιο της διερεύνησης αξιόποινων πράξεων. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου δεν αποσκοπεί στη λήψη (λ.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (λ.χ. με ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) βιντεοσκοπικού υλικού από το οποίο αποκαλύπτονται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».

Προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των ΔΠΧ που τηρούνται σε αυτό, έχουν ληφθεί τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

 • Η πρόσβαση στο υλικό βιντεοεπιτήρησης γίνεται με τη χρήση κωδικού και παρέχονται δικαιώματα είτε επιτήρησης ζωντανής εικόνας είτε διαχείρισης καταγεγραμμένου υλικού.
 • Ασφαλείς χώροι, προστατευόμενοι από μέτρα φυσικής ασφάλειας, φιλοξενούν το καταγραφικό στο οποίο αποθηκεύεται το βιντεοσκοπικού υλικό.
 • Τα πρόσωπα, τα οποία αποκτούν πρόσβαση στο βιντεοσκοπικό υλικό, υπογράφουν συμφωνίες μη κοινολόγησης και εμπιστευτικότητας.
 • Τα δικαιώματα πρόσβασης που χορηγούνται σε χρήστες αφορούν αποκλειστικά τις πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Ο υπεύθυνος για την λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και κατά περίπτωση ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν ορισθεί ειδικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το σκοπό αυτό, μπορούν να χορηγούν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο, να το τροποποιούν ή να το καταργούν. Οποιαδήποτε χορήγηση, τροποποίηση ή κατάργηση δικαιώματος πρόσβασης ακολουθεί αυστηρά κριτήρια.
 • Το Νοσοκομείο τηρεί ενημερωμένο κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, στον οποίο περιγράφεται λεπτομερώς κάθε δικαίωμα πρόσβασης.
 • Το Νοσοκομείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια των καθηκόντων του.
 • Κάθε παραβίαση ΔΠΧ, που συλλέγονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης, καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.


Ενημέρωση των υποκειμένων των ΔΠΧ

Το Νοσοκομείο ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των εγκαταστάσεών του (Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι):

 • Στις εγκαταστάσεις, όπου είναι εγκατεστημένες κάμερες βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα/ειδοποίηση (βλ. Ενημερωτική Πινακίδα), πως ο χώρος επιτηρείται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης, με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Η παρούσα Πολιτική του Νοσοκομείου, αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος, είναι διαθέσιμη σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρακτική του Νοσοκομείου στα θέματα βιντεοπροστασίας.
 • Η παρούσα Πολιτική καθίσταται διαθέσιμη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου, είτε σε έντυπη μορφή εντός των εγκαταστάσεών του (θυρωρείο).


Δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων

Καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης, που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων - εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης καταγράψουν αξιόποινη πράξη, στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από την αρμόδια δικαστική Αρχή.

Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας ΔΠΧ. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής ΔΠΧ λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Νοσοκομείο), στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

 • Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: secretary@1699.syzefxis.gov.gr
 • Μέσω επιστολής στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας "Αγ. Γεράσιμος", Σουηδίας 17, Αργοστόλι 28100

Για πρόσβαση σε ΔΠΧ που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν από βιντεοκάμερα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, πρέπει να επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).

Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται και ικανοποιούνται από το Νοσοκομείο, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 1. Το Νοσοκομείο οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα.
 2. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν το Νοσοκομείο διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων.
 3. Εάν ζητηθεί, ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.

Για οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την βιντεοεπιτήρηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@computerstudio.gr   

Στην περίπτωση που θίγεται από το Νοσοκομείο, κατά οιονδήποτε τρόπο, η προστασία των ΔΠΧ των υποκειμένων, στην περίπτωση αυτή, τα υποκείμενα μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr.Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Το Νοσοκομείο προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτήν τυχόν αλλαγές της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας ΔΠΧ ή/και τροποποιήσεις του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, των Πολιτικών και των πρακτικών που εφαρμόζει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

[1] Αρ. 4, Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεορπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών», Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς