ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε όλους τις προκηρύξεις το Νοσοκομείου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. Διακ:8081

                        Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Συνοπτικό-Πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει  υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% ετησίως, χρονικής διάρκειας δύο ετών (συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη για δύο έτη 37.000,00€) με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613600572

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ.
Γ4α/Γ.Π.οικ.39545/23-05-2018 εγγράφου του
Υπουργείου Υγείας του Τμήματος Ιατρών
ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε ότι παρατάθηκε έως
την ΤΕΤΆΡΤΗ 30-05-2018 ΚΑΙ ΏΡΑ 23:59 Μ.Μ. η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα
με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 έγκριση
προκήρυξης του Υπουργού Υγείας η
οποία έληγε στις 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 08:50

Προκήρυξη θέσης Καρδιολογίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:

Την πλήρωση της κάτωθι επί θητεία θέσης ειδικευόμενου ιατρό του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ του Νοσοκομείου

 1. Μια (1) θέση Καρδιολογίας


Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή  Β


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο
Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016 21:34

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:


Την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευόμενων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β ́ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου

 1. Μια (1) θέση Αναισθησιολογίας
 2. Μια (1) θέση Ψυχιατρικής

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή Β

Περισσότερες πληρπφπρίες στη συννημένη προκήρηξη.
Σελίδα 1 από 2
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς