ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εδώ μπορείτε να δείτε όλους τους προκυρυχθέντες διαγωνισμούς που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα – catering services for other enterprises or other institutions (CPV 55523000-2).

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 4866/10-12-2015, 65/17-07-2015 και 883/15-2-2016 εγγράφων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και Ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία άρχεται από τη Παρασκευή 11-3-2016, να αποστείλουν στην υπηρεσία μας προτάσεις-σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παραπάνω είδους σε έντυπη και μαγνητική μορφή. Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό, προς εξέταση.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

  1. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έως εξαντλήσεως του ποσού και παράταση μέχρι την ολοκλήρωση ενταγμένου σε Πρόγραμμα Προμηθειών διαγωνισμού με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής.

 

  1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5-1-2016

Τρίτη

12:00μ.μ.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης.

 

  1. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μέρος Α΄ : Γενικοί όροι

Μέρος Β΄: Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου (τεχνικές προδιαγραφές)

Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα II: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Παράρτημα ΙII: Σχέδιο σύμβασης

 

 

  Η Διοικητική-Οικονομική Διευθύντρια                           Ο Διοικητής

 

 

 

             Μαριάννα Σαφή           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ANNOUNCEMENT

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα – catering services for other enterprises or other institutions (CPV 55523000-2) και συγκεκριμένα:

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 4866/10-12-2015 και 65/17-07-2015 εγγράφων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και Ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από τη Πέμπτη 24-12-2015, να αποστείλουν στην υπηρεσία μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παραπάνω είδους σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό. Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αποστολή των προτάσεων-προδιαγραφών στην αυστηρή προθεσμία των είκοσι (20) ημερών θα γίνεται στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ.:2671038023, 2671038012
Τμήμα Οικονομικό-Γραφείο Προμηθειών 

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς