ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την περίθαλψη της 5χρονης κόρης μου
Αλκυόνης, σήμερα το πρωί, Κυριακή 6 Αυγούστου, στο Παιδιατρικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Κεφαλονιάς.
Εξέτασαν το παιδί μας ενδελεχώς, του έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, πάντα με
χαμόγελο και υπομονή. Για μας ήταν πολύτιμη η προσέγγιση σας καθώς ο γιατρός των
παιδιών μας βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Κύπρο όπου και διαμένουμε
Συγχαρητήρια στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό! Και σας ευχαριστούμε πολύ! Ο
θεός να σας δίνει δύναμη και φώτιση.
Με μεγάλη εκτίμηση,
Χριστιάνα Κουζάρη Αθανασάτου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, λόγω

έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε εφαρμογή του Ν.5015/2023 και των αρ.Γ4β/οικ. 28906/19.5.2023

(Β΄3415) και 1707/12.06.2023 Υπουργικών Αποφάσεων».

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της

6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο

υπάλληλο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μετακίνηση στους Φορείς μας που αναφέρονται στον

αναρτημένο πίνακα με τις εγκεκριμένες θέσεις.

Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και έως

30-09-2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 (Α΄20), για την κάλυψη

ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τις εγκεκριμένες θέσεις της 6ης Υ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται

στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι, από κοινοποιήσεως της παρούσης,

εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους, με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης,

κινητό τηλέφωνο και e-mail), η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την

6η Υγειονομική Περιφέρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@dypede.gr και κοινοποίηση στο

metakiniseis@dypede.gr.

Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής και καταχωρείται σε πίνακα με

σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται: α)

προτιμώμενες δομές υγείας, στις οποίες αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. β)

προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., στην οποία υπάγεται

ο φορέας υποδοχής, δηλώνοντας από μία (1) έως τρεις (3) θέσεις.

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες

του φορέα προέλευσης.

Για τη διαπίστωση των υπηρεσιακών αναγκών, ζητούνται εγγράφως οι απόψεις του φορέα προέλευσης από

τον Διοικητή της Υ.ΠΕ που θα εκδώσει τη σχετική απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δεν

πραγματοποιείται η μετακίνηση και εξετάζεται η μετακίνηση του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας

ενδιαφερόμενου.

Η διάρκεια της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα

(1) μήνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν (1)

μήνα, όταν δεν έχουν υποβάλλει αίτηση άλλοι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών

του συγκεκριμένου φορέα ή αυτοί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη μετακίνηση

ή δε δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορά προέλευσης.

Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου

του ν. 5015/2023 (Α΄ 20) έως τις 30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής

Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων

διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής

απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.

Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να μετακινείται επικουρικό νοσηλευτικό και

λοιπό προσωπικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 (Α΄20), υπό την

προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας μετακίνησης

μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Σε περίπτωση μετακίνησής τους και μετά την ολοκλήρωση του ενός (1) μηνός, η μετακίνηση δεν

ανανεώνεται, αν έχει εντωμεταξύ εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη της αντίστοιχης υπηρεσιακής

ανάγκης, υποψήφιος που ανήκει στο μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικό ή λοιπό

προσωπικό αντίστοιχα.

Το νοσηλευτικό και λοιπό επικουρικό προσωπικό που υποβάλλουν αίτηση για μετακίνηση, καταχωρούνται

σε διαφορετικό πίνακα ανά θέση με σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα μας το υπόδειγμα της αίτησης για τη

μετακίνηση καθώς και τον πίνακα με τις εγκεκριμένες θέσεις.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον

Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δύνανται να μετακινηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα

και έως 30-09-2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄20), για την

κάλυψη ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή

άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τις εγκεκριμένες θέσεις της 6ης Υ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται

στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα, οι ιατροί, από κοινοποίηση της παρούσης,

εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, με

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο και e-mail),

η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την 6η Υγειονομική

Περιφέρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@dypede.gr, με κοινοποίηση στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: metakiniseis@dypede.gr, στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του και καταχωρείται σε πίνακα με σειρά

προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται: α)

προτιμώμενες δομές υγείας, στις οποίες αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον αναρτημένο

πίνακα. β) προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

Κάθε ιατρός δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας μία

έως τρεις εκ των εγκεκριμένων θέσεων της οικείας ειδικότητας σε διαφορετικούς

φορείς της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Για την επιλογή των ιατρών που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές

ανάγκες του φορέα προέλευσης.

Οι ιατροί μπορούν να μετακινούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ. με απόφαση του Διοικητή της ή με

κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., όταν η μετακίνηση γίνεται σε φορέα άλλης

Δ.Υ.ΠΕ.

Για τη διαπίστωση των υπηρεσιακών αναγκών, ζητούνται εγγράφως οι απόψεις του φορέα

προέλευσης από τον Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. που θα εκδώσει ή θα συνυπογράψει τη σχετική

απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δεν πραγματοποιείται η μετακίνηση και εξετάζεται η

μετακίνηση του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας ιατρού.

Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν (1) μήνα, όταν δεν έχουν εκδηλώσει

ενδιαφέρον άλλοι ιατροί της ίδιας ειδικότητας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στη

συγκεκριμένη δομή ή οι ιατροί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη

μετακίνηση ή δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορέα προέλευσης.

Για την ανανέωση της διάρκειας της μετακίνησης αποφασίζει το όργανο που έχει ή τα όργανα που

έχουν εκδώσει την απόφαση μετακίνησης.

Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίοι μετακινούνται κατ’ εφαρμογή

του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄ 20) από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις

30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.),

λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων

(1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Στους ανωτέρω ιατρούς δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α`

118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία

της ίδιας ή άλλης Υ.ΠΕ..

Η αναφερόμενη αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση

εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από

τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση δεν προσμετράτε στο ανώτατο όριο αποδοχών που

προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45

του ν. 3205/2003 (Α` 297).

Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται

αναλογικά.

Οι επικουρικοί ιατροί δύνανται επίσης να μετακινούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού του ν.

5015/2023 (Α΄20), αν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας

μετακίνησης ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Οι επικουρικοί ιατροί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μετακίνηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού

του ν. 5015/2023 (Α΄20) με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, με

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, ειδικότητα, κινητό τηλέφωνο και e-mail),

η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την 6η Υγειονομική

Περιφέρεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@dypede.gr, με κοινοποίηση στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: metakiniseis@dypede.gr, στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του και καταχωρούνται σε διαφορετικό πίνακα με

σειρά προτεραιότητας.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και

στον Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 – 2024

 

 

Η Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας σας ενημερώνει ότι για την Εκπαιδευτική περίοδο 2023 – 2024 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :

 

  1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Η φοίτηση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί 2 χρόνια θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

  • Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου

 

  • Παρέχεται αναβολή στράτευσης

 

  • Χωρίς όριο ηλικίας

 

  • Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

 

Πρωινό Ωράριο λειτουργίας

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Σχολής όλη την θερινή περίοδο στο τηλέφωνο 2671025915.

 

Σας ενημερώνουμε επίσης από το Σεπτέμβριο 2023 θα γίνονται αιτήσεις για κατατάξεις στο Γ΄ Εξάμηνο ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας για αποφοίτους Βοηθών Νοσηλευτικής ΕΠΑΛ (ή πρώην ΤΕΕ Β΄ Κύκλου).

 

 

 

 

 

Πληροφορίες :

κ. Σταθάτου Γερασιμούλα Εκπαιδευτικός τηλ: 6972565517

κ. Σπυράτου Αναστασία Εκπαιδευτικός τηλ: 6945611165

Γραμματεία ΔΙΕΚ Τηλέφωνο : 2671025915

 Εmail : diek.gnk@1699.syzefxis.gov.gr

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς