ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613600572

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ.
Γ4α/Γ.Π.οικ.39545/23-05-2018 εγγράφου του
Υπουργείου Υγείας του Τμήματος Ιατρών
ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε ότι παρατάθηκε έως
την ΤΕΤΆΡΤΗ 30-05-2018 ΚΑΙ ΏΡΑ 23:59 Μ.Μ. η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα
με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 έγκριση
προκήρυξης του Υπουργού Υγείας η
οποία έληγε στις 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 08:50

Προκήρυξη θέσης Καρδιολογίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:

Την πλήρωση της κάτωθι επί θητεία θέσης ειδικευόμενου ιατρό του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ του Νοσοκομείου

 1. Μια (1) θέση Καρδιολογίας


Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή  Β


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο
Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016 21:34

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:


Την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευόμενων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β ́ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου

 1. Μια (1) θέση Αναισθησιολογίας
 2. Μια (1) θέση Ψυχιατρικής

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή Β

Περισσότερες πληρπφπρίες στη συννημένη προκήρηξη.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει:

Την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευόμενων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.  
 1. Δυο θέσεις Επιμελητή Β΄ Παιδοψυχιατρικής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.
 2. Δυο θέσεις Επιμελητή Β΄ Παθολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
 3. Μια θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
 4. Μια θέση Επιμελητή Β΄ Οφθαλμολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα – catering services for other enterprises or other institutions (CPV 55523000-2).

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 4866/10-12-2015, 65/17-07-2015 και 883/15-2-2016 εγγράφων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και Ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία άρχεται από τη Παρασκευή 11-3-2016, να αποστείλουν στην υπηρεσία μας προτάσεις-σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παραπάνω είδους σε έντυπη και μαγνητική μορφή. Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό, προς εξέταση.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

 1. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έως εξαντλήσεως του ποσού και παράταση μέχρι την ολοκλήρωση ενταγμένου σε Πρόγραμμα Προμηθειών διαγωνισμού με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής.

 

 1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5-1-2016

Τρίτη

12:00μ.μ.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης.

 

 1. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μέρος Α΄ : Γενικοί όροι

Μέρος Β΄: Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου (τεχνικές προδιαγραφές)

Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα II: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Παράρτημα ΙII: Σχέδιο σύμβασης

 

 

  Η Διοικητική-Οικονομική Διευθύντρια                           Ο Διοικητής

 

 

 

             Μαριάννα Σαφή           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ANNOUNCEMENT

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα – catering services for other enterprises or other institutions (CPV 55523000-2) και συγκεκριμένα:

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 4866/10-12-2015 και 65/17-07-2015 εγγράφων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και Ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από τη Πέμπτη 24-12-2015, να αποστείλουν στην υπηρεσία μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παραπάνω είδους σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό. Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αποστολή των προτάσεων-προδιαγραφών στην αυστηρή προθεσμία των είκοσι (20) ημερών θα γίνεται στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ.:2671038023, 2671038012
Τμήμα Οικονομικό-Γραφείο Προμηθειών 

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς