Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021 11:23

Συνοπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ιατρικού εξοπλισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. Διακ:8081

                        Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Συνοπτικό-Πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει  υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% ετησίως, χρονικής διάρκειας δύο ετών (συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη για δύο έτη 37.000,00€) με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος

                         Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού Πέμπτη  16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. .Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν Κεφαλληνίας  Οδός Σουηδίας Αργοστόλι 28100.

Πληρ. Καθημερινά : Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες τηλ. 2671361135 fax: 2671028886  

 

 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ

ΑΔΑ:Ω2544690ΒΔ-ΚΕ1 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ΜΕ ΑΔΑΜ:21PROC009129528

 

                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.Γ.ΜΑΡΤΙΝΗΣ


 

          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Ιεραρχικά και κατά προτίμηση επιλογής (Ελλείψει ΤΕ θα αξιολογηθούν υποψήφιοι ΔΕ), οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών ανά κατηγορία είναι σύμφωνα με την ακόλουθη αρίθμηση:

 1. 1. Για την κατηγορία ΤΕ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με ειδικότητα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Για την κατηγορία ΤΕ, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών – Μηχανικών Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. 3. Για την κατηγορία ΔΕ κλάδου ΔΕ Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων Πτυχίο ή Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των σχολών ΙΕΚ  Τομέα Μηχανολογίας Τμήμα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων. 
 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στο αντικείμενο η οποία να έχει αποκτηθεί σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα.  Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

 1. Με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

α.              Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

β.      Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

γ.           Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

                                 (1). Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

 

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
 • Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
 • Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.
 • Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία ενότητα.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Θα είναι υπεύθυνος για την:

 

α.      Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

β.      Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

γ.       Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.

δ.      Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.

ε.       Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξή τους στο νοσοκομείο.

στ.    Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.

ζ.        Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

η.      Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων

θ.       Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 1. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα υπόλοιπα καθήκοντα του, θα είναι υπεύθυνος:

 

α. Για την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των ιατρικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου.

β. Έλεγχος, άρση βλαβών και συντήρηση των αναλυτών αερίων αίματος.

 1. Ωράριο:

                           Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων:

α.           θα εργάζεται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 16:00 εξαιρουμένων των αργιών.

β.           Κατά την διάρκεια του έτους δύναται να του χορηγηθεί κανονική άδεια είκοσι (20) εργασιακών ημερών.

γ.           Θα είναι υποχρεωμένος/η να προσέρχεται στο νοσοκομείο εκτός ωραρίου σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών.  Οι ώρες έκτακτης εργασίας θα αφαιρούνται από το κανονικό ωράριο κατόπιν συνεννόησης με τους προϊσταμένους του/ης όπως αναγράφονται στο Β4

 

 1. Αναφορά:

                          Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων θα φέρει ευθύνη έναντι των προϊσταμένων του και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την συντήρηση, λειτουργία και ορθή χρήση των Ιατρικών Μηχανημάτων και θα αναφέρεται ιεραρχικά (με την ακόλουθη σειρά) και βάσει τον Οργανισμό του Νοσοκομείου ως εξής:

 1. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
 2. Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού
 3. Στο Διοικητικό Διευθυντή
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 05 Ιουνίου 2022 12:48
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς