Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 23:35

Οργανόγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας

Οργανόγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας

-(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3442/24-12-2012 ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Ιατρική.
  2. Νοσηλευτική.
  3. Διοικητική-Οικονομική.

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

  1. Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  1. Υποστήριξης Πολίτη.

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ειδικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.